top of page
bannerpridewalknew.jpg

NL:

Eerste Eindhovense Pride Walk:
 

Op 10 juni 2023 organiseren stichting Queer 040 en COC Eindhoven en regio de eerste Pride Walk Eindhoven! De feestelijke en demonstratieve stoet vraagt aandacht voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap en is onderdeel van de Pride-maand die georganiseerd wordt door Queer 040. Meer info: www.pridemaandeindhoven.nl

 

Oproep: 

Wij roepen zowel organisaties als individuen op om zich op 10 juni aan te sluiten, want Pride is voor iedereen! Ongeacht gender, seksuele geaardheid, afkomst, religie, handicap, huidskleur, leeftijd of sociale achtergrond. Wil je meelopen? Zet jezelf dan alvast op aanwezig in het Facebook evenement: Pride Walk Eindhoven

 

Startlocatie en Route: 

De startlocatie is het Regenboogplein (kruising Stationsplein/Dommelstraat). De route zal na ongeveer een uur eindigen bij de Effenaar, waar een gratis indoor Pride Festival zal starten met diverse acts, muzikanten en DJ's uit Eindhoven waaronder zangeres Do, Dragrace Holland queen Megan Schoonbrood, Vogue performers van Ballroom Eindhoven en nog veel meer! Meer info: www.queer040.nl/pridevibesfestival

 

Programma: 

13.00: Aanvang Pride Walk

14.00: Welkomstwoord + diverse sprekers
14.35: Opening Regenboogplein door burgemeester Dijsselbloem

14.40: korte pauze om te drinken
14.50: Start Pride Walk
15.50: Verwachte aankomst bij Effenaar

16.00: Pride Vibes Festival - gratis entree! (Meer info)

23.00: Einde
 

Sprekers: 

1) Jeroen Dijsselbloem (burgemeester van Eindhoven) 

2) Merijn Sommer (inwoner) 

3) Lisa Westerveld (tweede kamerlid) 

4) Bianca van Kaathoven (inwoner) 

5) Memsy Mellons (Dragqueen, inwoner)
 

Deelnemende organisaties:

Queer 040 - COC Eindhoven en regio - Gemeente Eindhoven - Pride Amsterdam - DayDayGay - PrEPnu - Roze in Blauw - Queerhoven - Kernkraft - Dynamo - Eindhoven Sport - Lumens - Be You, Be Proud (ASML) - Pride & Sports - Nada - Mannenakkoord - XTRA Party Eindhoven - WIJeindhoven - Effenaar - Frisky - VOLT Eindhoven - Kouros - Fontys Pride - Compass (TU/e) - Summa College - GGD Brabant Zuidoost - LGBT World Beside - Jong&Out - Ballroom Eindhoven - Transzorg Nu - GroenLinks Eindhoven -  Yunge - The Wave - Stichting Outway - Gendermore - Radar - Expreszo Eindhoven - TINT - Nachtcollectief - VSA Eindhoven - Vluchtelingen in de knel & meer!

Heat alert:
Tips:
- Smeer regelmatig zonnebrand. Wij hebben tevens zonnebrand aanwezig voor wie dit vergeten is.
- Drink voldoende water. Papieren bekers zijn aanwezig op het plein, of breng een flesje mee. Je kan gebruik maken van het gratis water tappunt (kruising Dommelstraat/Vestdijk t.h.v Stadsoase).

Plastic Flessen:
- Gooi deze (en de bekers) niet op de grond na gebruik, maar in de prullenbakken.
- Herbruikbare flessen mogen mee de Effenaar in om in een kluisje te doen.
- Statiegeldflessen mag je met een genummerde bon achterlaten bij de portiers (net als vlaggenstokken) of bij de ingang doneren aan COC Eindhoven en regio.

Maatregelen:
- We zullen na de speeches een korte pauze inlassen voordat we gaan lopen zodat er nog water gedronken kan worden.
- We zullen iets langzamer lopen.

 

Belangrijk: 

-  Het betreft een Pride Walk. Niet te verwarren met een Pride Parade.  Organisaties/groepen hebben geen nummer en vastgestelde volgorde.  Iedereen loopt samen ongeacht groepsdeelname of individuele deelname.

-  De Pride Walk is lopend. Voertuigen zijn niet toegestaan. Parkeer je  fiets daarom in de daarvoor bestemde rekken in het centrum.

- Er zijn zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. 

- Er zal op de startlocatie en tijdens de Pride Walk EHBO meelopen.

- De gemeente vraagt iedereen om geen alcoholische dranken te nuttigen tijdens de toespraken en Pride Walk.

- Denk aan het milieu. Afval? Gooi het niet op de grond, maar bewaar het voor de prullenbak.

- Wijk niet van de route af en volg aanwijzingen van de stewards en verkeersregelaars op om de Pride Walk veilig te houden

- Vlaggen inclusief stokken en andere grotere items kunnen na afloop bij de garderobe van de Effenaar bewaakt weggelegd worden.

- Let op: Effenaar is normaliter een 18+ venue op zaterdag. Echter mag op 10 juni iedereen binnen. 18+? Dan krijg je bij de ingang een polsbandje om alcohol te kunnen bestellen. Hiervoor heb je je legitimatiebewijs nodig.

- Voel je je niet prettig bij het tonen van je ID? (omdat je  bijvoorbeeld transgender bent en een andere naam draagt dan op je ID, of  om een andere belangrijke reden) Neem dan contact met ons op via  info@queer040.nl of kom naar de crew bij de ingang van  Effenaar, te herkennen aan hun shirt.

Direct na de Pride Walk:
Pride Vibes - Free Indoor Festival. (Meer info)

Route langs stadion (1).png
IMG-20230421-WA0016.jpg
IMG-20230421-WA0019.jpg

EN:


First Pride Walk Eindhoven
On June 10, 2023, Queer 040 and COC Eindhoven and the region will organize the first Eindhoven 'Pride Walk'. The festive walk draws attention to more acceptance and visibility of the LGBTIQ+ community and is part of the Pride month organized by Queer 040. More information:
www.pridemaandeindhoven.nl

Call:
A large number of organizations have already agreed to participate. We are also calling on individuals to join on June 10, because Pride is for everyone! Regardless of gender, sexual orientation, origin, religion, disability, skin color, age or social background. Anyone can join. Attending the Pride Walk? Then please attend the Facebook event: Pride Walk Eindhoven

Starting location and route:
The start location will be at the Rainbow square (Stationsplein/Dommelstraat). The route will end after about an hour at the Effenaar, where a free indoor Pride Festival will start with various acts, musicians and DJs from Eindhoven including singer Do, Dragrace Holland queen Megan Schoonbrood, Vogue performers from Ballroom Eindhoven and many more! More info:
www.queer040.nl/pridevibesfestival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program:
13.00: Walk-in
14.00: Speech from Mayor Dijsselbloem and other speakers.
14.35: Official opening rainbow square by Mayor Dijsselbloem
14.40: Short break to hydrate
14.50: Start Pride Walk
15.50: Expected arrival at Effenaar
16.00: Pride Vibes - Free Indoor festival (
more info)
23.00: End
 

Speakers:

1) Jeroen Dijsselbloem (mayor of Eindhoven)

2) Merijn Sommer (resident)

3) Lisa Westerveld (member of parliament)

4) Bianca van Kaathoven (resident)

5) Memsy Mellons (Dragqueen, resident)

Participating organisations:

Queer 040 - COC Eindhoven and region - Gemeente Eindhoven - Pride Amsterdam - DayDayGay - PrEPnu - Roze in Blauw - Queerhoven - Kernkraft - Dynamo - Eindhoven Sport - Lumens - Be You, Be Proud (ASML) - Pride & Sports - Nada - Mannenakkoord - XTRA Party Eindhoven - WIJeindhoven - Effenaar - Frisky - VOLT Eindhoven - Kouros - Fontys Pride - Compass (TU/e) - Summa College - GGD Brabant Zuidoost - LGBT World Beside - Jong&Out - Ballroom Eindhoven - Transzorg Nu - GroenLinks Eindhoven -  Yunge - The Wave - Stichting Outway - Gendermore - Radar - Expreszo Eindhoven - TINT - Nachtcollectief - VSA Eindhoven - Vluchtelingen in de knel & more!

Heat alert:
Advice:
- Apply sunscreen regularly. For thos who forgot to bring we have sunscreen available.
- Drink enough water.  Paper cups are available at the square, or bring a bottle.  You can use the free water tap (Dommelstraat/Vestdijk intersection near Stadsoase).

Plastic bottles:
- Do not throw these (and the paper cups) on the floor after use, but in the trash cans.
- Reusable bottles can be taken into the Effenaar to put in a locker.
- You can leave deposit bottles with a numbered receipt with the porters (just like flagpoles) or donate them to COC Eindhoven and the region at the entrance.

Measures:
- We will take a short break after the speeches before we start walking so that we can still drink water.
- We'll walk a little slower.

 

Important:

-  It concerns a Pride Walk. Not to be confused with a Pride Parade. Organizations/groups do not have a number and fixed order. Everyone walks together regardless of group participation or individual participation.

- Vehicles are not allowed. Therefore, park your bicycle in the designated racks in the center.

- Visible and invisible security measures have been taken to ensure safety.

- First aid will be present at the starting location and during the Pride Walk.

- The municipality asks everyone not to consume alcoholic beverages during the speeches and Pride Walk.

- Think about the environment. Waste? Don't throw it on the floor, save it for the trash bins.

- Do not deviate from the route and follow directions from the stewards and traffic controllers to keep the Pride Walk safe

- Flags including sticks and other larger items can be guarded afterwards at the cloakroom of the Effenaar.

- Note: Effenaar is normally an 18+ venue on Saturdays. However, everyone can enter on June 10. 18+? Then you will receive a wristband at the entrance to order alcohol. You need your proof of identity for this.
- Don't feel comfortable showing your ID? (because, for example, you are transgender and have a different name than on your ID, or for another important reason) Please contact us at info@queer040.nl or come to the crew at the entrance of Effenaar, recognizable by their shirt.

Immediately after the Pride Walk:
Pride Vibes - Free Indoor festival (more info)

IMG-20230421-WA0016.jpg
IMG-20230421-WA0019.jpg
bottom of page